Фильтр
 • Чтобы лето было безопасным

  Летние каникулы – самое долгожданное время у школьников. И для того, чтобы от каникул остались только хорошие впечатления, 28 мая в библиотеке № 10 для членов клуба «Мозаика» была проведена игровая программа «Безопасное лето». В игровой форме школьники искали выход из трудных, неожиданных ситуаций, вспомнили правила поведения на водоемах, в лесу, на дороге, приняли участие в конкурсах «Солнышко красное, прекрасное», «Букашечки - «милашечки», «Я знаю, что нельзя!». За свои старания и знания ребята получили сладкие призы.

 • Чароўны агарод

  31 мая бібліятэкар аддзела абслугоўвання дзяцей ГЦБ імя А. Макаёнка правяла гучныя чытанні ў дзіцячым садзе № 35. Выхаванцы старшых і сярэдніх груп пачулі пазітыўныя казкі Алены Пушкінай «Чароўны агарод бабулі Ярыны». Дзеці даведаліся пра тое, як цікаўны агурочак Раднічок вырашыў знайсці новых сяброў. Нягледзячы на цяжкасці, якія могуць заспець яго на шляху, ён адпраўляецца ў падарожжа. Пасля чытання кнігі дзеці адказалі на пытанні аб тым, якую агародніну яны ведаюць і што з яе можна прыгатаваць.

 • Майстар скульптурнага партрэта

  29 мая ў адкрытым інтэлектуальным клубе «Паходня ісціны» Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя А. Макаёнка адбылася вечарына-партрэт «Майстар скульптурнага партрэта». Сустрэча была прымеркавана да 160-годдзя Іллі Гінцбурга, знакамітага рускага і беларускага скульптара, акадэміка Імператарскай акадэміі мастацтваў, прафесара мастацкіх майстэрняў, ураджэнца Гродна. Выбітны гарадзенскі гісторык, краязнаўца, педагог, старшыня клуба Алесь Пятровіч Госцеў у сваім аповядзе грунтоўна раскрыў жыццёвы і творчы шлях таленавітага земляка, закрануў спрэчныя моманты яго біяграфіі, далучыў «клубаўцаў» да дыскусіі і глыбейшага вывучэння лёсу героя імпрэзы.

 • Волшебный огород

  31 мая библиотекарь отдела обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка провела громкие чтения в ГУО «Ясли-сад №35». Воспитанники старших и средних групп услышали позитивные сказки Елены Пушкиной «Волшебный огород Бабушки Ярины». Дети узнали, как любопытный огурчик Родничок отправился в путешествие, чтобы найти новых друзей. После чтения книги дошкольники ответили на вопросы о том, какие овощи они знают и что из них можно приготовить.

 • Мастацтва ствараць акцыі

  30 мая супрацоўнікі гарадскіх бібліятэк прайшлі экспрэс-курс па стварэнні, правядзенні і рэкламе бібліятэчных акцый. Заняткі «Мастацтва ствараць акцыі» школы прафесійных ведаў «Профіклас» арганізаваны аддзелам бібліятэчнага маркетынгу ГЦБ імя А. Макаёнка. Ішла размова пра ўменне прадумаць, арганізаваць і правільна прапіярыць бібліятэчную акцыю. На прыкладзе канкрэтнай акцыі «Бібліяноч-2019», якая рыхтуецца у адным з філіялаў ЦБС г. Гродна былі прааналізаваны плюсы і мінусы яе праграмы. Пра тое, як правільна і эфектыўна прарэкламаваць сваю акцыю, даведаліся з кансультацыі «Прэс-рэліз: быць на слыху». Завяршыліся заняткі знаёмствам з інфармацыйным стылем падачы тэксту і літаратурай у дапамогу арганізацыі і прасоўванні мерапрыемстваў.

 • Горад легендаў

  29 мая вучні 2 «А» класа гімназіі № 3 пабывалі на экскурсіі па горадзе ў рэтра-тралейбусе «Гродна – горад легендаў», арганізаванай бібліятэкай № 7 сумесна з Гродзенскім тралейбусным упраўленнем. Юныя гродзенцы пачалі падарожжа з тралейбуснага ўпраўлення, суправаджаў паездку аповедам пра горад магістр гістарычных навук прафесар Знайка. Здзейсніўшы прыпынак на плошчы Савецкая, школьнікі пазнаёміліся з невядомымі для іх фактамі з гісторыі плошчы, дома Мураўёвых, аптэкі-музея, абласнога драматычнага тэатра, касцёла Святога Францыска Ксаверыя. Працягнулі падарожжа праз вуліцу Гарнавых да плошчы Дзекабрыстаў. Замацаваўшы веды аб сваім горадзе, правялі невялікі квэст. За цікавасць да гісторыі роднага горада прафесар Знайка ўзнагародзіў дзяцей ганаровым медалём «Знаўца роднага горада» і ўручыў памятныя паштоўкі з выявай славутасцяў Гродна.

 • Мастер скульптурного портрета

  29 мая в открытом интеллектуальном клубе «Факел истины» Гродненской городской центральной библиотеки им. А.Макёнка состоялся вечер-портрет «Мастер скульптурного портрета». Встреча была приурочена к 160-летию Ильи Гинцбурга, знаменитого русского скульптора, академика Императорской академии художеств, профессора художественных мастерских, уроженца Гродно. Краевед и педагог, председатель клуба Александр Петрович Гостев в своем рассказе раскрыл жизненный и творческий путь талантливого земляка, затронул спорные моменты его биографии, привлёк членов клуба к дискуссии и более глубокому изучению судьбы знаменитого земляка.

 • Искусство создавать акции

  30 мая сотрудники городских библиотек прошли экспресс-курс по созданию, проведению и рекламе библиотечных акций. Занятия «Искусство создавать акции» школы профессиональных знаний «Профикласс» организованы отделом библиотечного маркетинга ГЦБ им. А.Макаёнка. Шла речь  об умении продумать, организовать и грамотно пропиарить библиотечную акцию. На примере конкретной готовящейся акции «Библионочь-2019» в одном из филиалов ЦБС г. Гродно  проанализированы плюсы и минусы её программы. О том, как правильно и эффективно прорекламировать свою акцию, узнали из консультации «Пресс-релиз: быть на слуху». Завершились занятия знакомством с информационным стилем подачи текста  и литературой в помощь организации и продвижению мероприятий. 

 • Город легенд

  29 мая ученики 2 А класса гимназии № 3 побывали на экскурсии по городу в ретро-троллейбусе «Гродно – город легенд», организованной библиотекой №7 совместно с Гродненским троллейбусным управлением. Юные гродненцы начали путешествие с троллейбусного управления, сопровождал поездку рассказом о городе Магистр Исторических Наук профессор Знайка. Совершив остановку на площади Советская, школьники познакомились с неизвестными для них фактами из истории площади, дома Муравьевых, аптеки-музея, областного драматического театра, костела Святого Франциска Ксаверия. Продолжили путешествие через улицу Горновых до площади Декабристов. Закрепив знания о своем городе, провели небольшой квест. За интерес к истории родного города профессор Знайка наградил ребят почётной медалью «Знаток родного города» и вручил памятные открытки с изображением достопримечательностей Гродно.  

 • Першакласнікі ў краіне Чыталіі

  29 мая ў аддзеле абслугоўвання дзяцей Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя А. Макаёнка адбылося пасвячэнне ў чытачы першакласнікаў. Хлопчыкі і дзяўчынкі з 1 «А» класа СШ № 6 пасябравалі з Букваром, адгадалі ўсе яго загадкі і рашылі самую складаную ў свеце крыжаванку. Сюрпрызам стала праграма, падрыхтаваная дзецьмі пры падтрымцы класнага кіраўніка. Бібліятэкары пачулі шмат выдатных вершаў і песень. У канцы мерапрыемства кожны ўдзельнік атрымаў пасведчанне аб заканчэнні першага класа і медаль юнага чытача. Закончылася свята салодкім сталом.


   
 • Первоклассники в стране Читалии

  29 мая в отделе обслуживания детей Гродненской городской центральной библиотеки им. А.Макаёнка состоялось посвящение в читатели первоклассников. Мальчики и девочки из 1 «А» СШ №6 подружились с Букварем, отгадали все его загадки и решили самый сложный в мире кроссворд. Сюрпризом стала программа, подготовленная детьми при поддержке классного руководителя. Библиотекари услышали много замечательных стихотворений и песен. В конце мероприятия каждый ребенок получил свидетельство об окончании первого класса и медаль юного читателя. Закончился праздник сладким столом.


   
 • Чароўны геній натхнення

  28 мая ў бібліятэцы № 2 для вучняў 8 «Б» класа СШ № 11 адбылася гадзіна мастацтва «Чароўны геній натхнення», прысвечаная 200-годдзю з дня нараджэння Станіслава Манюшкі. Бібліятэкары пазнаёмілі старшакласнікаў з біяграфіяй кампазітара, гісторыяй творчых пошукаў і распавялі, як ушаноўваюць памяць аб ім у Польшчы, Літве і Беларусі. Абмеркавалі вытокі творчасці ў народнай культуры і тое, чаму кампазітара лічаць геніем. Школьнікі паслухалі папулярныя песні Манюшкі і ўрывак з оперы на словы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча «Ідылія», якая была першай у гісторыі операй на беларускай мове. Мерапрыемства суправаджалася прэзентацыяй «Польскі геній беларускага народа».

   
 • Жыў-быў у горадзе тралейбус

  28 мая незвычайны тралейбус праехаў па вуліцах горада, у якім юныя пасажыры пазнаёміліся з гісторыяй Гродна і з кнігамі аб ім. Рэтратратралейбус, аформлены ўнутры здымкамі старога Гродна, праехаў чатыры разы па гістарычным цэнтры горада. У незвычайнае падарожжа запрасілі навучэнцаў пачатковых школ горада супрацоўнікі чатырох дзіцячых бібліятэк, зрабіўшы гадзінную праграму для іх даступнай і насычанай. Школьнікі ўзгадалі назвы вуліц, па якіх пракладзены маршрут тралейбуса, пазнаёміліся з краязнаўчымі выданнямі, пачыталі вершы гродзенскіх паэтаў. Акрамя пазнавальнай праграмы ў самім тралейбусе, кароткую экскурсію правялі і ў цэнтры горада: пастаялі каля помніка на месцы Фары Вітаўта, даведаліся што такое «Баторыеўка», паслухалі званы Фарнага касцёла. Акцыя была прымеркавана да Года малой радзімы.

 • Люблю цябе, прырода, у любую пару года

  28 мая ў аддзеле абслугоўвання дзяцей Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя А. Макаёнка адбылося чарговае пасяджэнне клуба «Мурашы». І ў дождж, і ў сонечнае надвор’е прырода заўсёды дзівіць сваёй прыгажосцю і разнастайнасцю. Вось і сёння, нягледзячы на пахмурнае неба, у бібліятэцы было весела, шумна і вельмі душэўна. Хлопчыкі і дзяўчынкі ўспаміналі найбольш цікавыя сустрэчы і што яны падчас гэтых сустрэч даведаліся, гулялі ў новыя камандныя гульні, і ў які раз перамагла дружба! У канцы мерапрыемства кожны ўдзельнік клуба атрымаў памятны медаль і салодкі сюрпрыз.

   
 • Чароўныя клемацісы

  27 мая адбылося пасяджэнне клуба «Флора» ў Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэцы імя А. Макаёнка. «Клемацісы. Агляд гатункаў» Сябар аб’яднання Т.М. Вінаградава распавяла аб асаблівасцях вырошчвання і размнажэння гэтых пяшчотных і чароўных кветак, падзялілася сваім уласным вопытам догляду за імі. З аповеду Тамары Мікалаеўны паўстала безліч відаў і гатункаў клемацісаў. Выступоўца прадставіла на слайдах гатункі з уласнага саду. А ўдзельнікі сустрэчы былі ў захапленні ад калекцыі госці і не стамляліся дзякаваць яе за карысныя парады.

 • Пасядзім радком

  25 мая ў клубе «Мандарынкі» ў бібліятэцы № 3 адбылося чарговае пасяджэнне «Пасядзім радком, пагаворым ладком». Кулінарныя пасядзелкі прайшлі ў фармаце «падрыхтуй любімую страву і раскажы пра яе». Была арганізавана выстава кніг і часопісаў па кулінарыі.

 • Волшебный гений вдохновения

  28 мая в библиотеке № 2  для учащихся 8 «Б» класса СШ № 11 состоялся час искусства «Волшебный гений вдохновения», посвященный 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко. Библиотекари познакомили старшеклассников с биографией композитора, историей творческих поисков  и  рассказалаи о том, как чествуется его память в Польше, Литве и Беларуси. Обсудили истоки творчества в народной культуре и то, почему композитора считают гением. Школьники послушали популярные песни Монюшко и отрывок из оперы на слова Винцента Дунина-Мартинкевича «Идиллия», которая была первой в истории оперой на белорусском языке. Мероприятие сопровождалось презентацией «Польский гений белорусского народа». 

   
 • Жил-был в городе троллейбус

  28 мая необычный троллейбус проехал по улицам города, в котором юные пассажиры познакомились с историей Гродно и с книгами о нем. Ретротроллейбус, оформленный внутри снимками старого Гродно, проехал четыре раза по историческому центру города. В необычное путешествие пригласили учащихся начальных школ города сотрудники четырех детских библиотек, сделав часовую программу для них доступной и насыщенной. Школьники вспомнили названия улиц, по которым проложен маршрут троллейбуса, познакомились с краеведческими изданиями, почитали стихи гродненских поэтов. Помимо познавательной программы в самом троллейбусе,  короткую экскурсию провели и в центре города: постояли у памятника на месте Фары Витовта, узнали что такое «Баториевка», послушали колокольный звон Фарного костела. Акция была приурочена к Году малой родины. 

 • Люблю тебя, природа, в любое время года

  28 мая в отделе обслуживания детей Гродненской городской центральной библиотеки им. А.Макаёнка состоялось очередное заседание клуба «Муравьи». И в дождь, и в солнечную погоду природа всегда поражает своей красотой и разнообразием. Вот и сегодня, несмотря на пасмурное небо, в библиотеке было весело, шумно и очень душевно. Мальчики и девочки вспоминали наиболее понравившееся встречи и что они на этих встречах узнали, играли в новые командные игры, и в который раз победила дружба! В конце мероприятия каждый участник клуба получил памятную медаль и сладкий сюрприз.

   
 • Як на нашы вясновыя імяніны

  24 і 27 мая ў аддзеле абслугоўвання дзяцей ГЦБ імя А. Макаёнка віншавалі вясновых імяніннікаў, якія вучацца ў 3 «А» і 2 «Б» класах СШ № 6. Бібліятэкары пажадалі ім здароўя, выдатных поспехаў у вучобе, добрага настрою і ўручылі кожнаму медаль. Дзеці з задавальненнем удзельнічалі ў розных конкурсах, вясёлых віктарынах і гульнях: «Тэатральны рэжысёр», «Намалюй чалавечка», «Фільм жахаў», «Хлопчыкі, дзяўчынкі». «Спяклі» торт для імяніннікаў, выканалі традыцыйны танец «Каравай» і песеньку «Пусть бегут неуклюже…». Напрыканцы ўсе атрымалі салодкія пачастункі.

   
 • Развітанне з Букваром

  27 мая ў дзіцячай бібліятэцы № 8 першакласнікі СШ № 23 адзначылі важную для іх падзею – развітанне са сваім першым у жыцці падручнікам Букваром. Свята прайшло актыўна: дзеці спявалі, танцавалі, расказвалі вершы, адгадвалі загадкі – паказалі ўсё, чаму яны навучыліся за год у школе. Юныя чытачы дзякавалі Буквару за тое, што ён навучыў іх сябраваць, адкрыў велізарны свет ведаў. На свята зазірнуў Нязнайка, які так і не вывучыў літары і не навучыўся чытаць, а дзяўчынкі і хлопчыкі з задавальненнем навучалі яго грамаце, а потым разам удзельнічалі ў займальных конкурсах, віктарынах, гульнях.

   
 • Очаровательные клематисы

  27 мая состоялось заседание клуба «Флора» в Гродненской городской центральной библиотеки имени А. Макаёнка. «Клематисы. Обзор сортов». Друг объединения Т.Н. Виноградова рассказала об особенностях выращивания и размножения этих нежных и очаровательных цветов, поделилась своим собственным опытом ухода за ними. Из рассказа Тамары Николаевны возникло представление об большом количестве  видов и сортов клематисов. Выступающая представила на слайдах сорта из собственного сада. А участники встречи были в восторге от коллекции гостьи и не уставали благодарить ее за полезные советы.

 • ІІ Европейские игры 2019 года

  Центральная библиотека имени Андрея Макаёнка - участник КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ ІІ Европейских игр 2019 года

   
   
   
 • Посидим рядком

  25 мая в клубе «Мандаринки» в библиотеке №3 слстоялось очередное заседание «Посидим рядком, поговорим ладком». Кулинарные посиделки прошли в формате «приготовь любимое блюдо и расскажи о нём». Была подготовлена выставка книг и журналов по кулинарии.

 • Как на наши весенние именины

  24 и 27 мая в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка чествовали весенних именинников, которые учатся в 3 «А» и 2 «Б» классах СШ № 6.  Сотрудники библиотеки поздравили виновников торжества, пожелали им здоровья, отличных успехов в учебе и хорошего настроения, вручили каждому имениннику медаль. А какой же праздник без игр? В этот именинный день дети с удовольствием участвовали в различных конкурсах, веселых викторинах и играх: «Запеленай младенца», «Театральный режиссёр», «Нарисуй человечка», «Фильм ужасов», «Мальчики, девочки». «Пекли» торт для именинников, исполнили традиционный танец «Каравай» и песенку «Пусть бегут неуклюже…». Оба праздника закончились сладким угощением и весёлым настроением.

   
 • Прощание с Букварём

  27 мая в детской библиотеке № 8 первоклассники СШ № 23 отметили важное для них событие – прощание со своим первым в жизни учебником Букварём. Праздник прошел активно: дети пели, танцевали, рассказывали стихи, отгадывали загадки, –  показали всё, чему они научились за учебный год. Юные читатели благодарили Букварь за то, что он научил их дружить, открыл им огромный мир знаний. На праздник заглянул Незнайка, который так и не выучил букв и не научился читать, а девочки и мальчики с удовольствием обучали его грамоте, а потом вместе участвовали в занимательных конкурсах, викторинах, играх.

   
 • "Анёл-захавальнік" Вікторыі Смолкі

  23 мая Гродзенская гарадская цэнтральная бібліятэка імя. А. Макаёнка запрасіла чытачоў на прэзентацыю новай кнігі «Анёл-захавальнік» Вікторыі Смолкі, юнай гарадзенскай паэткі і самага маладога члена абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар – узнёслая, адухоўленая асоба, захопленая прыгажосцю паэтычнага слова. Крыніца натхнення для Вікторыі Смолкі – жыццё з яго дабрынёй, верай і спачуваннем, надзеяй, каханнем і мудрасцю, родныя, сябры, літаратура, музыка і мастацтва, а таксама сустрэчы з паэтычнай заступніцай Дыянай Гурцкой на Міжнародным фестывалі «Белы кій» (Масква). Паэтка не толькі прэзентавала новую кнігу, але і распавяла аб першым зборніку пад назвай "Зоркаму сэрцу», чытала свае творы і каментавала гісторыю іх напісання. Слухачоў ўразіла шчырасць Вікторыі. Старшыня абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі пісьменніца Людміла Кебіч і паэт Дзмітрый Радзівончык падзяліліся сваімі ўражаннямі аб новай кнізе, падарылі маладому аўтару свае паэтычныя радкі. Чытачы бібліятэкі не маглі стрымаць слоў захаплення і ўдзячнасці ад судотыку з паэтычнай творчасцю Вікторыі Смолкі. Відэа з мерапрыемства: https://www.facebook.com/grodnokr/posts/1319303324887585?notif_id=1558880482932044&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged

 • Гродненские страницы жизни Василя Быкова

  23 мая в библиотеке № 9 для учащихся 10 ю класса лицея № 1 и Гродненского колледжа техники, технологий и дизайна прошёл литературный час «Наш Быков: гродненские страницы жизни», посвящённый 95-летию со дня рождения писателя. Участники мероприятия узнали, почему вернувшийся с войны офицер выбрал Гродно, что его связывало с городом над Нёманом, о работе в газете «Гродненская правда». Воспоминания родственников, гродненских писателей и журналистов помогли подросткам ближе познакомиться с Василём Быковым и как с человеком, и как с талантливым писателем.
   
   
   
   
   
 • «Ангел-хранитель» Виктории Смолко

  23 мая сотрудники Гродненской городской центральной библиотеки им. А. Макаёнка пригласили своих читателей на презентацию новой книги «Ангел-хранитель» Виктории Смолко, начинающей гродненской поэтессы и самого молодого члена областного отделения Союза писателей Беларуси. Автор – возвышенная, одухотворённая личность, увлечённая красотой художественного поэтического слова. Источник вдохновения для Виктории Смолко – доброта, чистота и сострадание, вера и надежда, любовь и мудрость, родные, друзья и просто люди, работа и победа, музыка и искусство, а также встречи с поэтической покровительницей Дианой Гурцкой на международном фестивале «Белая трость» (Москва). Поэтесса не только презентовала новую книгу, но и рассказала о первом сборнике под названием «Зоркому сердцу», читала свои произведения и комментировала историю их создания. Слушателей поразила искренность Виктории. Председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Людмила Кебич и поэт Дмитрий Радиончик поделились своими впечатлениями о новой книге, подарили молодой поэтессе свои поэтические строки. Читатели библиотеки, учащиеся политехнического колледжа не могли сдержать слов восхищения и благодарности от соприкосновения с поэтическим творчеством Виктории Смолко. Видео презентации книги Виктории Смолко "Ангел-хранитель":https://www.facebook.com/grodnokr/posts/1319303324887585?notif_id=1558880482932044&notif_t=feedback_reaction_generic_tagged
   
   
   
   
   
 • Всё об этикете

  23 мая в библиотеке № 1 для учащихся 1 «А» класса СШ № 18 прошёл час этикета «Что вы знаете об этикете?». Библиотекари познакомили ребят с историей этикета и значением этого слова, с основными требованиями этикета. После познавательной беседы, юным читателям был предложен просмотр мультфильма «Что такое этикет?», который помог понять, как важно правильно себя вести в разных ситуациях. Поговорили и о том, как нужно себя вести в библиотеке. Проверить свои знания этикета ребята смогли, отвечая на вопросы викторины «Гость в дом – радость в нём».
   
   
   
   
   
 • В стране книг

  22 мая в детской библиотеке № 7 для участников клуба «Читайка» провели литературно-библиографическую игру «В стране книг». Детей ознакомили с научно-популярной литературой из фонда библиотеки и провели практические занятия по работе со справочной и энциклопедической литературой, в результате которых ребята получили ответы на интересующие их вопросы.
   
   
   
   
   
 • Мы граждане Беларуси

  С 13 мая по 22 мая в библиотеке № 9 во время познавательного часа «Мы граждане Беларуси» учащиеся первых классов гимназии № 5 и 2 «А» класса СШ № 7 познакомились с государственными символами Республики Беларусь: гербом, флагом, гимном. Узнали, почему зубр, аист, василёк являются национальными символами нашей страны. А закрепить полученные знания детям помогли задания: «Соедини черты характера белорусов», «Найди лишнее», «Кто из какой страны?». Мальчики и девочки с удовольствием сеяли, собирали, вязали в снопы лён в подвижной игре «Ленок».

   
   
   
   
 • Галоўнае ўбачыць можна толькі сэрцам

  18 мая адбылася чарговая сустрэча клуба «Сябрына» ў бібліятэцы № 1. Гэтым разам жаночым голасам паэзіі стаў голас маладой паэткі Вікторыі Смолкі. Прысутныя паслухалі вершы пра маму, пра бацькоўскую любоў, пра душэўную чысціню, дабрыню сэрца, веру ў выкананні аўтара. Нельга было не заўважыць, наколькі шчыра, прачула, душэўна імкнулася Вікторыя падзяліцца сваімі перажываннямі, данесці свае пачуцці, «пагаварыць сэрцам» са слухачамі. Члены клуба з задавальненнем гутарылі з паэткай, задавалі пытанні пра творчыя планы, новыя ідэі, крыніцы натхнення. Напрыканцы сустрэчы паглядзелі відэакліпы, створаныя самой Вікторыяй Смолка.

   
   
   
   
 • Ад глінянай таблічкі да друкаванай старонкі

  20 мая ў бібліятэцы № 9 прайшла інфарміна «Ад глінянай таблічкі да друкаванай старонкі» для вучняў 4 «В» класа СШ № 7. Дзеці пашырылі свае веды пра ўзнікненне пісьменства, пра славянскую азбуку і яе стваральнікаў, пра святкаванне Дня славянскай пісьменнасці і культуры. Школьнікам былі прапанаваны розныя заданні: «Расшыфруй сказ», «Адзін гук, марш!», «Адгадай слова».

   
   
   
 • Сустрэча клуба «Дзянніца»

  19 мая члены духоўна-асветніцкага клуба «Дзянніца» Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя А. Макаёнка здзейснілі экскурсію ў Свята-Пакроўскі кафедральны сабор. Настаяцель сабора протаіерэй Георгій Рой пазнаёміў прысутных з рарытэтнымі кніжнымі выданнямі і старадаўнімі абразамі са збору Гродзенскай епархіі. Затым адбылася экскурсія па саборы, падчас якой пратаіерэй Аляксандр Велісейчык распавёў пра гісторыю храма, пра абразы новапакутнікаў. Асаблівую радасць атрымалі ўдзельнікі клуба, падняўшыся на званіцу, дзе яны паспрабавалі пазваніць у званы.

   
   
   
   
 • Мой дом – мая крэпасць

  17 мая ў аддзеле абслугоўвання дзяцей ГЦБ імя А. Макаёнка прайшоў урок сямейных каштоўнасцяў «Мой дом – мая крэпасць!». Вучні 3 «Б» класа СШ № 6 праслухалі легенду пра сям’ю, даведаліся значэнне слова «сям’я», удзельнічалі ў конкурсе «Дом маёй мары», адгадвалі рэбус «7я», успаміналі прыказкі і прымаўкі пра сям’ю. Напрыканцы сустрэчы ўдзельнікі мерапрыемства атрымалі ў падарунак эмблему сям’і.

   
   
   
 • Да 75-годдзя вызвалення Беларусі

  16 мая ў бібліятэцы № 5 адбыўся ўрок мужнасці «Партызанскія лёсы: адкрыцці і знаходкі». Ірына Сяргееўна Шатыронак, пісьменнік, журналіст, публіцыст, літаратурны крытык распавяла вучням 8 «Б» класа гімназіі № 10 пра новыя імёны партызан Беларусі і свае даследаванні на гэтую тэму. Гучалі вершы пра вайну, успаміны ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай аб ваенных буднях салдат і баявых афіцэраў, заснаваныя на дзённікавых запісах. Школьнікі з цікавасцю разглядалі пажоўклыя фотаздымкі, задавалі шмат пытанняў. Гэтая тэма настолькі захапіла падлеткаў, што прагучала прапанова стварыць сумесны праект па даследаванні невядомых старонак той далёкай вайны.

   
   
 • КОД ГОРАДА

  15 мая выставачны фотапраект «КОД ГОРАДА» прадставілі ў гарадской выставачнай зале. Паўгода працы ў студыі фатографа Сяргея Курылы, 60 удзельнікаў, 58 фотаработ – такі вынік праекта. У аб’ектыў трапілі акцёры, рэжысёры, мастакі, пісьменнікі, святары, музыканты. 60 прадстаўнікоў інтэлектуальнай і творчай эліты горада паўсталі на чорна-белых фатаграфіях з кнігай у руках. Кнігай аб горадзе, той, якую прапануюць прачытаць або перачытаць усім, хто цікавіцца гісторыяй Гродна. «Кніжная падтрымка» праекта аказана супрацоўнікамі Гродзенскай гарадской цэнтральнай бібліятэкі імя А. Макаёнка. З работамі праекта можна будзе пазнаёміцца да 9 чэрвеня. --

 • Перліна Панямоння

  15 мая ў адкрытым інтэлектуальным клубе «Паходня ісціны» адбылося пасяджэнне круглага стала па тэме «Перліна Панямоння», прымеркаванае да 835-годдзя пачатку будаўніцтва Гродзенскай Барыса-Глебскай (Каложскай) царквы. Нават дождж не перашкодзіў самым дапытлівым знаўцам гісторыі роднага горада сабрацца ля помніка культавага дойлідства XII стагоддзя. Знакаміты гарадзенскі гісторык, акадэмік Міжнароднай акадэміі наасферы, старшыня клуба Алесь Пятровіч Госцеў пазнаёміў з цікавосткамі гісторыі ўнікальнага старажытнага храма, узорам мураванага дойлідства, узведзенага майстрамі гродзенскай архітэктурнай школы, яго ўнікальнымі асаблівасцямі. Шаноўны госць імпрэзы, настаяцель храма, протаіерэй Аляксандр Балоннікаў прадставіў «клубаўцам» святыні Свята-Барыса-Глебскай царквы. Сярод іх – гістарычны спіс цудатворнай Каложскай іконы Божае Маці, спіс цудатворнай іконы святой праведнай Анны, маці Прасвятой Багародзіцы. Гэта сустрэча дапамагла ўшанаваць велічную гісторыю роднага горада, падкрэсліла знакавасць Гародні.

   
 • Лесвіца на неба

  15 мая члены клуба «Званы госць» філіяла № 9 наведалі галоўны храм Гродзенскай епархіі – Свята-Пакроўскі кафедральны сабор. Іерэй Міхаіл Перац пазнаёміў з храмам, асаблівасцямі архітэктуры, распавёў пра абразы сабора. Асабліва ўразіла слухачоў гісторыя цудатворнага абраза «Казанскай Божай Маці», якую падчас Першай сусветнай вайны спрабавалі вывезці ўглыб Расіі, але яе не ўдалося нават пасунуць, і ікона засталася ў Гродне. Члены клуба даведаліся пра тое, што ў храме знаходзяцца святыя часціцы мошчаў пакутніка немаўля Гаўрыіла Беластоцкага і свяціцеля Мікалая Цудатворца. У цёплай і нязмушанай гутарцы айцец Міхаіл нагадаў пра царкоўныя запаведзі, адказаў на шматлікія пытанні слухачоў і запрасіў усіх на мерапрыемствы, падрыхтаваныя для вернікаў.

   
   
 • Шчаслівая сям’я – шчаслівая краіна

  15 мая ў дзіцячай бібліятэцы № 8 для вучняў 4 «А» класа гімназіі № 5 прайшла інфармацыйна-гульнявая праграма, прысвечаная Міжнароднаму Дню сям’і. Аповед пра жыццё заступнікаў шлюбу, любові і вернасці – Пятра і Фяўронню Мурамскіх адкрыў для юных чытачоў незвычайную сустрэчу будучых святых і тое, як яны здолелі захаваць любоў і вернасць да канца жыцця і засталіся неразлучнымі пасля смерці. Удзельнікі мерапрыемства разважалі, што такое сям’я, адказвалі на пытанні пра сямейныя каштоўнасці, расказвалі пра сваіх родных і сямейныя рэліквіі: франтавыя ўзнагароды, гадзіннікі, фотаздымкі. Гульнявая частка была напоўнена конкурсамі, віктарынамі, інтэрактыўнымі гульнямі: «Складзі прыказку», «Хто самы гаспадарлівы?», «Сямейная віктарына з кнігай» і спаборніцтвамі: «Варым боршч», «Сціраем бялізну», «Перадай сэрцайка». Да мерапрыемства была падрыхтавана выстава літаратуры, дзе былі прадстаўлены кнігі пра ролю сям’і, пра сямейныя адносіны і выхаванне дзяцей.

   
   
 • З сям’і пачынаецца жыццё чалавека

  15 мая ў бібліятэцы № 10 для вучняў 1 «Г» класа гімназіі № 9 і 2 «А» класа СШ № 40 прайшла гульнявая праграма «Калі ёсць Сям’я – значыць, шчаслівы Я», прысвечаная Міжнароднаму дню сям’і. Дзеці даведаліся пра гісторыю свята, адгадвалі загадкі ў конкурсе «Мая сям’я – мая радасць», збіралі з фрагментаў прыказкі пра сям’ю і дом. Напрыканцы мерапрыемства яны намалявалі сямейны партрэт.

   
   
 • Дзеці вайны

  14 мая ў бібліятэцы № 10 для членаў клуба «Мазаіка» прайшла гадзіна памяці «Дзеці вайны». Школьнікі даведаліся імёны дзяцей, якія здзейснілі подзвігі, нягледзячы на юны ўзрост, падзяліліся сваімі ведамі аб Вялікай Айчыннай вайне і жыцці дзяцей у той страшны час, прачыталі вершы, прысвечаныя Дню Перамогі. Удзельнікі сустрэчы выбралі сабе кнігі пра вайну і яе герояў для чытання дома.

   
   
   
 • Главное увидеть можно только сердцем

  18 мая состоялась очередная встреча клуба «Сябрына» в библиотеке № 1. На этот раз женским голосом поэзии стал голос молодой поэтессы Виктории Смолко. Присутствующие послушали стихотворения о маме, о родительской любви, о душевной чистоте, доброте сердца, вере в исполнении автора. Нельзя было не заметить, насколько искренне, прочувствованно, душевно стремилась Виктория поделиться своими переживаниями, донести свои чувства, «поговорить сердцем» со слушателями. Члены клуба с удовольствием беседовали с поэтессой, задавали вопросы о творческих планах, новых идеях, источниках вдохновения. В конце встречи посмотрели видеоклипы, созданные самой Викторией Смолко.

   
   
   
   
 • От глиняной таблички до печатной страницы

  20 мая в библиотеке № 9 прошла информина «От глиняной таблички до печатной страницы» для учащихся 4 «В» класса СШ № 7. Ребята расширили кругозор о зарождении письменности, о славянской азбуке и ее создателях, о праздновании Дня славянской письменности и культуры. Детям были предложены различные задания: «Расшифруй предложение», «Один звук, марш!», «Угадай слова».

   
   
   
 • Встреча клуба «Денница»

  19 мая члены духовно-просветительского клуба «Денница» Гродненской городской центральной библиотеки им. А. Макаёнка совершили экскурсию в Свято-Покровский кафедральный собор. Настоятель собора протоиерей Георгий Рой познакомил присутствующих с раритетными книжными изданиями и старинными иконами из собрания Гродненской епархии. Затем состоялась экскурсия по собору, во время которой протоиерей Александр Велисейчик рассказал об истории храма, об иконах новомучеников. Особую радость получили участники клуба, поднявшись на колокольню, где они попробовали позвонить в колокола.

   
   
   
   
 • Мой дом – моя крепость

  17 мая в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка прошёл урок семейных ценностей «Мой дом – моя крепость!». Ученики 3 «Б» класса СШ № 6 прослушали легенду о семье, узнали значение слова «семья», участвовали в конкурсе «Дом моей мечты», отгадывали ребус «7я», вспоминали пословицы и поговорки о семье. В конце встречи участники мероприятия получили в подарок эмблему семьи.

   
   
   
 • К 75-летию освобождения Беларуси

  16 мая в библиотеке № 5 состоялся урок мужества «Партизанские судьбы: открытия и находки». Ирина Сергеевна Шатыренок, писатель, журналист, публицист, литературный критик рассказала учащимся 8 «Б» класса гимназии № 10 о новых именах партизан Беларуси и своих исследованиях на эту тему. Звучали стихи о войне, воспоминания участников Великой Отечественной о военных буднях солдат и боевых офицеров, основанные на дневниковых записях. Школьники с интересом рассматривали пожелтевшие фотографии, задавали много вопросов. Эта тема настолько захватила ребят, что прозвучало предложение создать совместный проект по исследованию неизвестных страниц той далекой войны.

   
   
 • Лестница на небо

  15 мая члены клуба «Званый гость» библиотеки № 9 посетили главный храм Гродненской епархии – Свято-Покровский кафедральный собор. Иерей Михаил Перец познакомил с храмом, особенностями архитектуры, рассказал об иконах собора. Особенно впечатлила слушателей история чудотворной иконы «Казанской Божьей Матери», которую во время Первой мировой войны пытались вывезти вглубь России, но ее не удалось даже подвинуть, и икона осталась в Гродно. Члены клуба узнали о том, что в храме находятся святые частицы мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и святителя Николая Чудотворца. В теплой и непринужденной беседе отец Михаил напомнил о церковных заповедях и таинствах, ответил на многочисленные вопросы слушателей и пригласил всех на мероприятия, подготовленные для прихожан.

   
   
 • Счастливая семья – счастливая страна

  15 мая в детской библиотеке № 8 для учащихся 4 «А» класса гимназии № 5 прошла информационно-игровая программа, посвященная Международному Дню семьи. Рассказ о жизни покровителей брака, любви и верности – Петра и Февронии Муромских открыл для юных читателей необычную встречу будущих святых и то, как они сумели сохранить любовь и верность до конца жизни и остались неразлучными после смерти. Участники мероприятия размышляли, что такое семья, отвечали на вопросы о семейных ценностях, рассказывали о своих родственниках и семейных реликвиях: фронтовых наградах, часах, фотографиях. Игровая часть была наполнена конкурсами, викторинами, интерактивными играми: «Собери пословицу», «Кто самый хозяйственный?», «Семейная викторина с книгой» и соревнованиями: «Варим борщ», «Стираем белье», «Передай сердечко». К мероприятию была подготовлена выставка литературы, где были представлены книги о роли семьи, о построении семейных отношений и о воспитании детей.

   
   
 • С семьи начинается жизнь человека

  15 мая в библиотеке № 10 для учащихся 1 «Г» класса гимназии № 9 и 2 «А» класса СШ № 40 прошла игровая программа «Если есть Семья – значит, счастлив Я», посвященная Международному дню семьи. Ребята узнали об истории праздника, отгадывали загадки в конкурсе «Моя семья – моя радость», собирали из фрагментов пословицы о семье и доме. В завершении мероприятия дети нарисовали семейный портрет.

   
   
 • Дети войны

  14 мая в библиотеке № 10 для членов клуба «Мозаика» прошел час памяти «Дети войны». Ребята узнали имена детей, совершивших подвиги, несмотря на юный возраст, поделились своими знаниями о Великой Отечественной войне и жизни детей в это страшное время, прочли стихотворения, посвященные Дню Победы. Участники встречи выбрали себе книги о войне и ее героях для чтения дома.

   
   
   
 • Жемчужина Понеманья

  15 мая в открытом интеллектуальном клубе «Факел истины» состоялось заседание круглого стола «Жемчужина Понеманья», приуроченное к 835-летию начала строительства Гродненской Борисо-Глебской (Коложской) церкви. Даже дождь не помешал самым любознательным знатокам истории родного города собраться у памятника культового зодчества XII века. Председатель клуба, кревед Алесь Петрович Гостев познакомил с интересными фактами истории уникального древнего храма, образцом каменного зодчества, возведенного мастерами Гродненской архитектурной школы. Настоятель храма протоиерей Александр Болонников представил святыни Свято-Борисо-Глебской церкви. Среди них – исторический список чудотворной Коложской иконы Божией Матери, список чудотворной иконы святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Эта встреча помогла почтить величественную историю родного города, подчеркнула знаковость Гродно.

   
 • КОД ГОРОДА

  15 мая фотопроект «КОД ГОРОДА» представили в городском выставочном зале. Полгода работы в студии фотографа Сергея Курило, 60 участников, 58 фоторабот - таков итог проекта.  В объектив попали актеры, режиссеры,  художники, писатели, священники, музыканты.  60 представителей интеллектуальной и творческой элиты города предстали на черно-белых фотографиях с книгой в руках. Книгой о городе, той, которую предлагают прочитать или перечитать всем, кто интересуется историей Гродно. «Книжная поддержка» проекта оказана сотрудниками Гродненской городской центральной библиотеки им. А. Макаёнка. С работами проекта можно будет познакомиться до 9 июня.

 • Партизанские судьбы: открытия и находки

  14 мая в библиотеке № 2 для учащихся 8 «А» класса СШ № 11 прошёл урок мужества «Партизанские судьбы: открытия и находки». Писатель, публицист, литературный критик Ирина Сергеевна  Шатырёнок рассказала о партизанском движении в Беларуси, о фиктивных приказах, которые писали партизаны,  и для чего это делалось, о жизни и быте подпольщиков. Объяснила, как важно собирать живые истории очевидцев событий,  обращаться к первоисточникам и писать правду. Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Кинолетопись Великой Отечественной войны. Партизаны».

   

 • Юные герои

  13 мая в библиотеке № 2 для учащихся 7 «Б» класса СШ № 11 прошёл час памяти «Юные герои сороковых, пороховых». Библиотекари рассказали, какие ужасы и разрушения несёт война, прочитали стихи и отрывки из книг о юных героях. Школьники  узнали о подвигах своих сверстников, которые в годы Великой Отечественной войны сражались с врагом повсюду: на море, в небе, в партизанском отряде, в подполье, работали на заводах и фабриках наравне со взрослыми. В завершение мероприятия посмотрели видеоролик «Маленькие герои большой войны».

 • Партизанские судьбы

  10 мая в библиотеке № 10 для учащихся 3 «Г» СШ № 26 был проведен урок мужества «Партизанские судьбы: открытия и находки». Провела его гродненская писательница и литературный критик Ирина Шатырёнок. Автор рассказала школьникам о новых именах партизан Беларуси, о своих исследованиях на эту тему. Ребята с большим увлечением слушали рассказ и смотрели фотографии военных лет. На протяжении всей встречи ученики задавали много вопросов, рассказывали о своих родных и близких, которые были партизанами во время Великой Отечественной войны. В завершении ребята поздравили писательницу с праздником и поблагодарили за полезную и приятную встречу.

   
 • Этот День Победы!

  Какой же праздник Победы без встречи с главными героями этого великого дня в истории нашей страны. Так, 10 мая в библиотеке №10 состоялась встреча ветерана Великой Отечественной войны Вильгельма Степановича Саласюка с воспитанниками старших групп ГУО «Ясли - сад № 105 г. Гродно». Вильгельм Степанович поделился с дошкольниками самыми яркими и запоминающимися моментами из своей военной жизни. Дошколята слушали ветерана с огромным интересом.. Несмотря на то, что участники встречи во много раз младше героя войны, вопросы ветерану задавались совсем не детские. В завершении встречи дети поздравили Вильгельма Степановича с праздником, поблагодарили за победу и пожелали крепкого здоровья.

 • Победа созвучна понятию жизнь

  2 мая, накануне празднования Дня Победы, в библиотеке №10 традиционно собрались члены клуба «Ветеран». В гостях была ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Гродно и единственная в стране награжденная нагрудным знаком «За женское мужество» Валентина Петровна Баранова. Её воспоминания о былом лихолетье и искромётная декламация стихов никого не оставили равнодушным. Профессиональные ведущие, театральные номера, поздравления в адрес ветеранов, стихи в авторском исполнении поэтов литературного объединения «Надежда», фронтовые и лирические песни от музыкальных коллективов - всё это придало мероприятию дружелюбную и тёплую атмосферу.

 • О снах и приметах

  8 мая в библиотеке № 2 для членов клуба по интересам «Алхимия успеха» прошёл час интересных сообщений «Приметы и сны по солнечному календарю». Астролог Людмила  Погожельская рассказала, как правильно толковать сны и какие из них могут быть вещими. Объяснила некоторые народные приметы по дням недели и как они  корректируют поведение и облегчают жизнь. Вместе с психологом Татьяной Езепчик проанализировали кризисные ситуации и ответили на вопросы теста «Сны. Письма из подсознания».

   
 • За Победу!

  9 мая в День Победы советского народа над немецко-фашисткими захватчиками сотрудники Централизованной библиотечной системы г. Гродно в городском парке им. Ж.Э. Жилибера организовали литературно-художественную площадку «За Победу!». Жители и гости города смогли познакомиться с материалами книжно-иллюстративной выставки «Победа: помним, гордимся» и выставочного проекта «Освободители Гродненщины» в рамках Республиканской акции «Беларусь помнит» (презентационные слайды с информацией о героях, которые воевали за освобождение территории Гродненской области во время наступательной операции «Багратион»), увидеть выставку плакатов времён Великой Отечественной войны, фотоснимки военного Гродно, посетить «Штаб редакции газеты “За Победу!”», почитать газеты «Раздавим фашистскую гадину», «Красная Звезда» и «Гродненская правда» за 1945 год, стенгазеты «Вести с поля боя» и «Фронтовая газета», посмотреть документальную кинохронику войны. С Днём Победы горожан поздравляли члены Гродненского отделения  общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Д. Радиончик, Б. Ермашкевич, В. Смолко, П. Семинский, В. Егорычев, Л. Шевченко и литературного объединения «Надежда» С. Глембоцкая, Н. Горбачёва, М. Калачик и др. На протяжении дня для всех желающих был организован мастер-класс по изготовлению цветка Победы, акция «Напиши открытку ветерану», действовали фотозоны с военной атрибутикой.

 • В книжной памяти мгновения войны

  6 мая в городской центральной библиотеке им. А. Макаёнка распахнула двери литературная гостиная «В книжной памяти мгновения войны». В преддверии Дня Победы получила развитие тема Великой Отечественной войны в произведениях российских и белорусских писателей и поэтов. Экскурсовод-историк Т. Хомутова познакомила присутствующих с редкой книгой 1947 года издания «Атлас офицера». Мероприятие дополнила мультимедийная презентация «Время уходит, с нами остаётся память». Звучали стихи и песни военной тематики в исполнении читателей библиотеки. 

 • Дорога к святыням

  4-6 мая участники духовно-просветительского клуба «Денница» Гродненской городской центральной библиотеки им. А. Макаёнка совершили паломническую поездку «Дорога к святыням» по святым местам г. Киева и его окрестностям. У паломников была уникальная возможность оценить архитектуру и величие Киево-Печерской лавры. Побывать в Успенском соборе, Ближних пещерах, где покоятся мощи 73 печерских преподобных, увидеть нетленные мощи Ильи Муромца. Это подтверждает, что прославленный богатырь — персонаж совсем не вымышленный. Гродненцы посетили Покровский женский монастырь, Введенский монастырь, Афонское подворье. Любовались великолепными храмами, знакомились с историей православных святынь Киева, смогли подумать о вечном, почувствовать красоту природы, набрать святой воды из целебных источников и отвлечься от мирской суеты.

 • Творческая лаборатория пушкиниста

  3 мая в библиотеке № 10 прошло открытие выставки «Творческая лаборатория пушкиниста: известному гродненскому коллекционеру и библиофилу Николаю Алексенко 95 лет». Среди гостей были друзья и коллеги юбиляра, которые поделились воспоминаниями о жизни, совместной деятельности, общении с Николаем Степановичем Алексенко, а также ученики гимназии № 9. Открытие выставки началось с презентации, которую подготовил краевед Алесь Петрович Гостев. Он рассказал об основных моментах жизни и деятельности пушкиниста. Присутствующие смогли познакомиться с представленными материалами на выставке: коллекцией открыток на разносторонние темы, коллекцией книг с личными пометками Алексенко и, конечно же, с личными работами, посвященными жизни и творчеству А.С.Пушкина. Открытие выставки плавно перетекло в оживленный диалог, потому что каждому из гостей было, что сказать и обсудить.

 • Читаем детям о войне

  В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в преддверии Дня Великой Победы 3 мая в городских библиотеках прошла акция «Читаем детям о войне». В ней приняли участие 11 библиотек. Каждый час, начиная с 10.00 и до 14.00, здесь звучали лучшие художественные произведения о событиях 1941-1945 гг. Например, посетители отдела обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаенка и библиотеки № 4 познакомились с рассказами Анатолия Митяева «Мешок овсянки» и «Серьги для ослика». Звучали также произведения Е.Ильиной, И. Граблевского, А.Глебова, Н. Богданова, С.Алексеева, М. Зощенко. Всего участниками акции стали 260 школьников в возрасте от 6 до 14 лет.  

 • Тревожит наше сердце память

  2 мая в библиотеке № 5 провели метроном памяти для учащихся 5 «Б» класса СШ №18, приуроченный к 74-й годовщине Дня Победы. Ребята узнали о суровых военных буднях, о подвигах их сверстников - пионеров-героев. Прозвучали стихи о войне, отрывки из воспоминаний детей военной поры. Тематический видеоролик помог мысленно перенестись в те страшные годы лишений, голода, разрухи и безмерного мужества нашего народа. Подростки рассуждали о том, что нужно делать, чтобы сохранить мир на земле, чтобы ужасы войны никогда не повторились. В завершение почтили память всех погибших героев минутой молчания.

   
 • Стояли как солдаты города-герои

  2 мая в отделе обслуживания детей ГЦБ им. А. Макаёнка для учеников 1 «Б» класса СШ №6 прошёл час памяти «Стояли как солдаты города герои». Что такое граница, война, фашисты, бомбёжка и ещё много страшных слов узнавали дети из рассказа библиотекаря о Великой Отечественной войне. Как защищались города и за что получили звания «Город – герой» 12 городов и одна крепость. В списке героев столица Беларуси город Минск и крепость герой Брестская крепость. Первоклассники, затаив дыхание, слушали об обороне Брестской крепости и её защитниках, о сражениях и годах войны Минска и всей Беларуси. В конце мероприятия познакомились с книжной выставкой «Память о войне», подержали в руках и узнали о предназначении солдатской фляжки и котелка.

   

Дополнительная информация